مشاورلاین، امنیت و اطمینان در مشاوره
فارسی
مربی گری و کوچینگ
یکی از ذغدغه های اصلی سازمانها، موضوع جانشین پروری و برخورداری از مدیران کارآمد برای سالیان آتی است. چرا که مدیران شایسته امروز به ناچار می بایست در گذر زمان، جای خود را به مدیران فردا بدهند. لذا، جانشین پروری یک چالش استراتژیک در سازمانها محسوب می شود. سازمانها به شکل های مختلفی چون شرکت دادن پرسنل در آموزشهای مدیریتی، تخصصی و ... برای جانشین پروری برنامه ریزی می کنند. برای توانمندسازی یک مدیر قطعاً اقداماتی متفاوت تر از آموزش های سازمانی مرسوم مورد نیاز است. چرا که همواره شاهدیم برخی مدیران علی رغم برخورداری از مهارتهای تخصصی و مدیریتی، در ایفای نقش سازمانی خود با کاستی هایی مواجه هستند. به نظر می رسد این امر با ویژگی های شخصیتی و روانی و نیز مسایلی در رویه های ارتباطی آنها مرتبط است. امروزه مربی گری یا کوچینگ در کنار آموزشهای تخصصی به عنوان اقدامی موثر تلقی شده و می تواند موجبات رشد روانی، شخصیتی و ارتباطی افراد را سبب شود. مدیران و افرادی که وارد این فرایند می شوند به مرور از تعارضات پنهان درون روانی و بین فردی خود رهایی یافته و بر تله های شخصیتی خود غلبه پیدا می کنند.
با توجه به مشغله فراوان مدیران و نیز دشواری در دسترسی به افراد خبره، مشاورلاین بستری غیر حضوری و آنلاین برای این امر فراهم کرده است. سازمانها و افراد در صورت نیاز می توانند به سهولت از خدمات مربی گری و کوچینگ مشاولاین استفاده کنند.
نیاز به مشاوره دارید؟
پشتیبانی آنلاین مشاورلاین
ارسال از طریق واتساپ