مشاورلاین، امنیت و اطمینان در مشاوره
فارسی
گزینش کارکنان
با توجه به اهمیت روزافزون منابع انسانی در موفقیت و پیشرفت سازمانها، دقت در گزینش نیروهای سازمان امری حیاتی است. از آنجایی که میان افراد مختلف از نظر وضعیت روانی، شخصیتی و سازمانی تفاوت زیادی وجود دارد، اگر به گزینش مناسب افراد توجه نشود؛ سازمانها از بُعد پرسنلی ممکن است آسیب پذیر باشند. این مهم اگر در سازمان مورد توجه قرار نگیرد، ناگزیر سازمان نمی تواند با تمام ظرفیتش به فعالیت خود ادامه دهد.
با توجه به این نکات و با یک نگاه دوراندیشانه، سازمانها می¬بایست حداکثر دقت را در انتخاب و بکار گیری نیروی انسانی خود به کار برند، و حتی در گمارش افراد استخدام شده نیز تمام ظرافت ها مد نظر قرار گیرد. برای رسیدن به این اهداف اقدامات متفاوتی توسط کارشناسان حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی پیشنهاد شده است، مانند استفاده از آزمون¬های روانشناسی، بررسی جامع توانمندی افراد با توجه به نیاز سازمان، مصاحبه تخصصی و ... .
بخش خدمات سازمانی مشاورلاین با بهره گیری از تیم تخصصی خود آمادگی دارد در فرایند ارزیابی، استخدام و گزینش نیروی انسانی به سازمانها کمک کند. سازمانها می توانند درخواست های خود را برای مشاورلاین ارسال نموده و از این خدمات برخوردار شوند.
نیاز به مشاوره دارید؟
پشتیبانی آنلاین مشاورلاین
ارسال از طریق واتساپ